Omanikujärelevalve, kuidas valida valvur ehitustöödele

omanikujärelevalve

Ehitusseadustik paneb paika, et iga omanik peab tagama oma ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele tingimustele, sealhulgas peab omanik tagama seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on omaniku kohustus tagada kontroll ehitamise üle. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teostada vaid kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.

Mõistlik on omanikujärelevalve kaasata juba ehitustegevuse eelsesse protsessi. Näiteks võiks järelevalve olla oma kogemuste ja teadmistega abiks ka projekteerimise faasis, aidata korraldada ehitushanget ning valida välja sobiv ehitaja.

Kuidas omanikujärelvalve teenus töötab?

Omanikujärelvalve on nagu väikeettevõtte raamatupidamine, ei taha teha, aga on vaja. Iga objekti kohta koostatakse järelevalveprotseduuride programm, milles fikseeritakse kõik tööd, mille kohta tuleb ehitajal esitada tehtud tööde aktid ning muu vajalik informatsioon järelevalvetoimingute kohta.

Olenevalt objekti keerukusest ja kliendi soovist, külastatakse objekti mõned korrad nädalas. Külastuse käigus tutvutakse objekti hetkeolukorraga ja võetakse vastu ehitaja poolt katmiseks ettevalmistatud tööd.

Avastatud puuduste kohta tehakse fotod.

Iga külastuse kohta koostatakse pildimaterjaliga varustatud raport ning saadetakse see nii kliendi kui ka ehitaja meiliaadressile.

Tehtud töödele antakse garantii.

Kuidas valida omanikujärelevalve teenuse pakkujat?

Ettevõte, kes pakub omanikujärelevalve teenust, peaks olema registreeritud majandustegevuse registris ning seal olema tegevusalaks märgitud omanikujärelevalve, selle olemasolekut saab kontrollida veebiaadressil https://mtr.mkm.ee/. Tuleb ette olukordi, kus ettevõte omab küll majandustegevuse registri registreeringut, kuid reaalsuses objektil järelevalvet teostaval isikul puudub vastav kutsetunnistus. Kindlasti on soovituslik valida omanikujärelevalveks indiviid, kes osutab teenust majandustegevuse registris registreeritud ettevõtte alt ja kellel on olemas kehtiv omanikujärelevalve tegemisele spetsialiseerumisega kutsetunnistus. Kutsetunnistuse olemasolu ja kehtivust saab kontrollida veebilehelt https://www.kutsekoda.ee/.

Omanikujärelevalve teenusepakkuja valikul tasub tähelepanu pöörata isiku erapooletusele, kogemusele ja soovitustele; sama värk nagu valides väikeettevõttele raamatupidajat. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve teostaja olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb. Omanikujärelevalve teostaja peab kinnitama omanikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma sõltumatust isikutest, kelle tegutsemise üle ta järelevalvet teeb.

Mida teeb omanikujärelevalvet teostav isik?

Kui kaasata omanikujärelevalve ehitustegevuse alguses, siis on üldjuhul tema esimeseks ülesandeks projektidokumentatsiooni analüüs, mille eesmärk on võimalikult varases staadiumis projektis vigade ja vastuolude tuvastamine. Hea omanikujärelevalve ülesanne ei ole olla ainult vigade otsija, vaid kindlasti ka lahenduste pakkuja.

Ehitustegevuse käigus peaks omanikujärelevalve teostama objekti ülevaatusi piisavalt tihti, et oleks tagatud pidev järelevalve ehitaja tegevuse üle. Tähtis osa järelevalve tegevusest on ehitusnõupidamiste korraldamine. Sellistel koosolekutel osalevad tellija (omanik), ehitaja, omanikujärelevalve ja vajadusel projekteerija. Nõupidamiste korraldamine on oluline, et osapooltel oleks ülevaade teostatud ja planeeritud töödest ning et saaks õigeaegselt lahendatud ehitustegevuse käigus tekkivad küsimused ja probleemid.

Omanikujärelevalve tegeleb oma töö käigus ka kasutatavate materjalide nõuetele vastavuse ja täitedokumentatsiooni kontrollimisega. Korrektne täitedokumentatsioon, milleks on ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, teostusjoonised, nõupidamiste protokollid, kasutus- ja hooldusjuhendid, on üheks eelduseks ehitisele kasutusloa saamiseks. Omanikujärelevalvet teostatakse vähemalt ehitise kasutusteatise esitamiseni või kasutusloa saamiseni.

Kogemustega asjatundlik omanikujärelevalve oskab ennetada ehitustehnilisi vigu, mille eemaldamisega kaasnevad kulud jääksid teenuse tellijal kandmata. Hea omanikujärelevalve on võrdsustavaks jõuks omaniku ja ehitaja vahel. Nõuetele vastava, kvaliteetse ja kauakestva ehitise tagamiseks on mõistlik palgata omanikujärelvalve ka hoolimata kohustusest seaduse ees.

Miks tellida omanikujärelvalve teenus?

See annab võimaluse rahaliselt kokku hoida. Kui puudub omanikujärelevalve, on suure tõenäosusega hiljem tarvis lahendada probleeme, mis võivad palju kallimaks maksma minna.

Omanikujärelevalve tagab ehitustööde kvaliteedi, tänu millele muutub edaspidiste vaidluste võimalus minimaalseks.

Kui ehitamisel on järgitud kõigi nõudmisi, ei kaasne hiljem hoone kasutamisega ootamatuid lisakulusid.

Dokumentatsiooni korrasolek on tagatud, seega on kasutusloa saamine lihtne. Samuti ka hoone kindlustamine, müümine ning muud toimingud.